Abzebiller

Am Optrag vum Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch war bei dësem Projet d’Zil 30 Lëtzebuerger Wierder a Spréch typografesch ëmzesetzen. Doropshi sollten da Pechbiller (Abzebiller) mat dëse Wierder a Spréch gemaach ginn, déi op Evenementer ausgedeelt konnte ginn.

De Schwéierpunkt bei der Gestaltung louch dorops de Sënn vun all Sproch mat Hëllef vu Schrëft an deelweis och illustrativ Elementer duerzestellen.

Ëmfang vum Projet

  • Spréch a Wierder typografesch ëmgesat
  • Stickerbou

Servicer

  • Konzept an Ëmsetzung
LU